กฏของเนฟฟ์ Jonh Neff

posted on 26 Jun 2010 13:15 by 1year1dream in Diary

กฏของ Jonh Neff นักลงทุนแนว Hard-core Value Investor 

1.อัตราส่วนต่อกำไรต่ำ (PE)  ซึ่งต้องแยกแยะให้ออกระหว่าง มีส่วนลด หรือ หุ้นไม่มีอนาคต

2.อัตราการเติบโตมากกว่า 7% 

3.การรักษาตอบแทนจากเงินปันผล

4.ผลตอบแทนโดยรวมกับค่า PE ที่ซื้อ   growth+yield  = ผลตอบแทนรวม , ผลตอบแทนรวม/PE

5.ความผันผวนของวงจรธุรกิจจะถูกชดเชยด้วย PE Multiple 

6. บริษัทที่มั่นคงแข็งแกร่งในอุตสหากรรมที่กำลังเติบโต

7.ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งจะเป็นตัวรองรับ

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet